Олимпиады

Дзяржаўная ўстанова адукацыі

"Клясціцкая  дзіцячы сад-сярэдняя школа

імя У.А. Хамчаноўскага Расонскага раёна"

РусскийБеларускiEnglish
Карта сайта Электронное обращение На главную

Меню

Главная
Проход по ссылкам навигации

Горячие новости

22.09.2018
Приняли участие в мероприятиях

подробнее...

21.09.2018
Фестываль беларускай песні

подробнее...

17.09.2018
Акция "Путь к здоровому сердцу"

подробнее...

15.09.2018
Участие в районных соревнованиях

подробнее...

15.09.2018
Спортивная игра

подробнее...

Контактная информация

Адрес: 211463 аг.Клястицы ул. Центральная 60

Телефон: 5-49-98

Адрес электронной почты: klya_sh@vitebsk.by

статистика посещений

Яндекс.Метрика

индекс цитирования

индекс цитирования

 

Победители первого этапа республиканской олимпиады по учебным предметам:

географии - Ещенко С. (2 место), Шведова Ю. (3 место);

обществоведению – Зуев А. (1 место), Горьковская В., Третьякова А. (2 место);

физике – Ещенко С. (2 место), Шведова Ю. (3 место);

астрономии – Волкова К., Сидорчук П. (3 место);

биологии – Волкова К., Сидорчук П., Чегулова Е. (1 место), Савлюкова В. (2 место);

информатике - Шведова Ю. (3 место);

истории – Тризна Ю., Лукашёнок Д., Савицкая М., Скурат О., Белоусова В. (1 место), Самойленко В., Хильчук В., Ещенко С., Чегулова Е. (2 место), Волкова К. (3 место);

английскому языку - Лукашёнок Д., Буланов М. (1 место), Савицкая М. (2 место), Тризна Ю., Брынзан И. (3 место);

математике – Габрусёнок Я., Тризна Ю., Покатов К. (1 место), Зуев А. (2 место), Кирячёк Д., Бароха В., Паульская А. (3 место);

русскому языку и литературе – Габрусёнок Я., Колпаков К., Кузьменко А., Грищук Ю., Шведова Ю., Белоусова В., Чегулова Е., Волкова К., Савлюкова В. (1 место), Шиловец А., Тризна Ю., Лукашёнок Д. (2 место);

белорусскому языку и литературе - Габрусёнок Я., Шиловец А., Грищук Ю., Вечерова А., Кузьменко А., Сморода К., Паульская А., Белоусова В. (1 место), Колпаков К. (2 место), Мадудина А., Скурат О., Волкова К., Савлюкова В. (3 место).

Победители второго этапа республиканской олимпиады по учебным предметам:

русскому языку и литературе - Белоусова В., Савлюкова В., Чегулова Е. (3 место);

белорусскому языку и литературе - Белоусова В. (3 место), Волкова К. (благодарность).

5 клас

ІІІ тур

 

1. Пазнайце часціну мовы па апісанні. (1 бал)

а) абазначае дзеянне;

б) выконвае ролю выказніка;

в) змяняецца па асобах і ліках.

2. Пастаўце дзеясловы ў неазначальнай форме. (4 балы)

Плыло –                                                                   

Стаялі –

Пасядзеў –

Загаварыў –

3. Вызначце, колькі разоў паўтараецца [э] у словах тэлеграма, тэлефон, гардэроб, ордэн. (6 б.)

4. Разгадайце загадку. Зрабіце гукавы запіс слова-адгадкі. (2 балы)

Узор: лёд [л´от ].

Адгадаць няцяжка, дружа: ён мяккі, пульхны і душысты,

Бывае чорны, белы і нават калі-нікалі падгарэлы.

5. Выпішыце словазлучэнні, вызначце ў іх галоўнае і залежнае словы. (4 балы)

Прыйшла восень, залатыя дзянькі, па грыбы, іду ў лес, свеціць сонейка, напоўнены водарам, ісці весела.

6. Устаўце прапушчаныя літары. (6 балаў)

Б..розы, бя..шумны, разве..чык, камп’ют..р, пра..дзівы, с..нажаці.

7. Са словам свята складзіце сказы, каб яны былі розныя па мэце выказвання. (4 балы)

 8. Суаднясіце прозвішчы пісьменнікаў і творы. (3 балы)

1. Яўгенія Янішчыц                                                  А. “Калі ласка”

2. Уладзімір Караткевіч                                          Б. “Мова”

3. Пятрусь Броўка                                                   В. “Бацькаўшчына”

9. Якой назвы народнага свята не хапае ў вершаваных радках У.Дубоўкі? (1 бал)

Ёсць цудоўнае паданне,

          як на свята, на …,

          ад паўночы да світання

          кветку шчасця ў нас шукалі.

1. Каляды.   2.Узвіжанне.   3. Троіца.   4. Купалле.

10. Пра які жанр вуснай народнай творчасці ідзе размова. (1 бал)

Апавяданне фантастычнага або бытавога зместу з шырокім выкарыстаннем

 

                                                                            6 клас

ІІІ тур

 

  1. Спісаць, падзяляючы тэкст на сказы, устаўляючы прапушчаныя літары. У сярэдзіне, дзе неабходна, і ў канцы сказаў паставіць патрэбныя знакі прыпынку. (10 балаў)

Самая цікавая кніга

Якая самая цікавая кніга на с..ве..е гэта кніга – зямля, на якой мы ж..вём яна з ран..яга маленства вучыць нас ..історыі мове адкр..вае нам усё новыя і новыя словы кожны ..ень мы вуч..мся спазнаваць і разуме..ь значэ..е гэтых слоў усё, што акружае нас, мае свае імёны тыс..чы і міл..ёны назва.. існуюць на з..млі кожная яе м..сціна мае сваю назву ч..лавеку дорага ўсё што пакінулі аб сабе яго про..кі пам..ць з..млі бераж.. гэта як найдараж..йшую спа..чыну і н..се праз в..кі ў імёнах у назвах у словах у пада..ях і л..г..ндах.

2.  Выпісаць спачатку словы, у якіх звонкія зычныя аглушаюцца, а пасля – словы, у якіх глухія зычныя азванчаюцца. (6 балаў)

Грузчык, грыбкі, дзядзька, касьба, малацьба, мароз, незабудка, перапісчык, склад, стог, указка, футбол.

3.  Паставіць націскі ў словах. (10 балаў)

Крапіва, вусы, адзінаццаць, прызыўнік, прадзед, фартух, спіна, сантыметр, грамадзянін, навіна.

4.  Падабраць сінонімы са значэннем станоўчых рыс характару чалавека. (7, 5 бала)

а) чалавек, надзейны ў сяброўстве; б) чалавек, упарты ў дасягненні мэты; в) чалавек працавіты; г) чалавек смелы.

Словы для даведак: адважны, настойлівы, працавіты, шчыры, мужны,  упарты, добры, бясстрашны, стойкі, прыяцельскі, геройскі, старанны, смелы, сяброўскі, рашучы.

5.  У наступных словах абазначыць марфемы.  (4 балы)

Жытні, асілак, засуха, пладовы, разгром, сход, прырэчны, пасылка.

6.  Вызначыць, да якой часціны мовы адносяцца выдзеленыя ў тэксце (заданне 1) словы.

Узор запісу.

Назоўнік: сонца, паветра, ... .

7.  Вызначыць род назоўнікаў і дапісаць канчаткі прыметнікаў. (15 балаў)

Беларуск.. жывапіс, вугальн.. пыл, шырок.. далонь, калмат.. сабака, гумав.. галёш, сучасн.. моладзь, народн.. суддзя, балюч.. мазоль, калгасн.. шафёр, мал.. дзіця, цудоўн.. настрой, паветран.. струмень, вялік.. зала, каротк.. запіс, залат.. медаль.                              

  1. Перакласці словазлучэнні з рускай мовы на беларускую. (7 балаў)

Два завода, четыре новых стихотворения, шесть зданий, одиннадцать переводчиков, двадцать три года, пятьдесят отрядов, сорок четыре ученика.

  1. Тут пераблытаны часткі прыказак і прымавак. Знайдзіце пачатак і канец кожнай з іх і запішыце. ( 10 балаў)

Як гукнеш,                                                 што каго чакае.

Згода будуе,                                                     певень ды кошка.

З вялікага грому                                              а той, хто дае.

Як ляжа спаць,                                                 то і цябе пашануюць.       

Слоў мяшок,                                                     нязгода руйнуе.

Не той багаты, хто мае,                                  малы дождж.

От багат Цімошка:                                           так і адгукнецца.                

Шануй людзей,                                                а спраў на вяршок.

Ніхто наперад не знае,                                   то забудзецца ўстаць.

І ў вераб’я                                                          сэрца ёсць.       

10. Вызначце жанр запісаных твораў. (1,6 бала; за кожны правільны адказ – 0,2)  

1. “Прыехала Каляда на белым кані…”;           6. “Палешукі і палевікі”;                          

2. А.Ставер.”Жураўлі на Палессе ляцяць”;      7. Якуб Колас “Жывая вада”;                           

3. “Цар Ірад”;                                                            8. “Прытча пра блуднага сына”.

4. Кузьма Чорны “Насцечка”;

5. Якуб Колас. “Конь і сабака”

 

 

 

7 клас

ІІІ тур

 

 

 

  1. Запішыце словы ў фанетычнай транскрыпцыі. (5 балаў)Узор: адшумець — [атшум’эц’].

Людскі, ад'езд, возчык, лётчык, счарсцвелы, салаўі, прыязджаць, купаешся, разжыцца, ласьён.

  1. Ад прапанаваных словазлучэнняў утварыце складаныя прыметнікі. Запішыце. (4 балы)

Чорныя валасы, тоўстыя крылы, доўгі хвост, устойлівы да цяпла, дзвесце гадоў, добрая якасць, добрае сэрца, босыя ногі.

  1. Знайдзіце сярод прапанаваных словазлучэнняў тыя, у якіх парушана лексічная спалучальнасць слоў, запішыце іх правільна. (5 балаў)Узор: пісьмённы стол — пісьмовы стол, пасадзіць дрэўка — пасадзіць дрэўца.

Адукаваны чалавек, жыллёвы дом, запасны выхад, яблычны сад, гутарлівы стыль, прыгодніцкая аповесць, гарысты ручай, генеральная ўборка, дажджлівы чарвяк, слоўнікавы артыкул.

4. Дапішыце прапушчаныя галосныя ў канчатках назоўнікаў і прыметнікаў.  (5 балаў)

Насыпаць аўс.., ружов.. фламінга, сядзіць на лб.., ехаць без педал.., знаходзіцца пры скульптар.., вясёл.. канферансье, каляров.. манпансье, крэсла з дуб.., выняць з кішэн.., вішнёв.. шаль.

5. Ад наступных слоў утварыце форму множнага ліку і зборныя назоўнікі. (5балаў)

Колас, бервяно, пяро, ліст, бяроза, птушка, сук, студэнт, купіна, дзіця.

6. Выпішыце словазлучэнні, у якіх адносныя і прыналежныя прыметнікі ўжываюцца ў значэнні якасных.  (4 балы)

Сярэбраны ланцужок, лісіная хітрасць, кляновы ліст, залаты характар, жалезная логіка, даільны апарат, школьны сад, бусліны клёкат, воўчы апетыт, сонечны настрой, летняя спёка, крыштальнае сумленне, бронзавы загар, курыная нага, курыныя мазгі.

7. Запішыце лічбы словамі. (7 балаў)

Праехаць каля 600 кіламетраў, у кнізе звыш 250 старонак; нарадзіўся ў 2007 годзе; самалёт з 243 пасажырамі, сустрэцца на 235 кіламетры; прачытаць 2/3 кнігі; 35-тысячны наведвальнік.

8. Што азначаюць дадзеныя фразеалагізмы?(5 балаў )А. Сыр-бор разгарэўся: 1) разгарэліся мокрыя дровы; 2) падняўся шум, перапалох; 3) пачаўся ўрачысты сход . Б. Завязаць сабе свет: 1)     уступіць у шлюб; 2) запамінаць, улічваць на будучыню; 3) рабіць сваё жыццё несвабодным і бязрадасным. В. Конь не валяўся: 1) парадак, чысціня; 2) нічога не зроблена, не падрыхтавана; 3)наравісты незацугляны конь. Г. Табаку важыць: 1) драмаць; 2)старанна працаваць; сноўдацца без справы, лодарнічаць. Д. Даваць лататы: 1) моцна сварыцца на каго-небудзь, біць; 2)          ленавацца, бяздзейнічаць; 3) кідацца наўцёкі, уцякаць. Е. Клюнуць на вудачку: 1) паддацца на падман; 2) драмаць; 3) знайсці выхад з цяжкага становішча. Ё. Як назаўтра трэба: 1) вельмі хутка, тэрмінова; 2) даўно; 3)вельмі марудна, зусім не спяшаючыся. Ж. Мух ганяць: 1) ісці хістаючыся; 2) караць каго-небудзь, небалюча б’ючы, звы- чайна для выгляду; 3)сноўдацца без справы, лодарнічаць. 3. У свіныя галасы: 1) з вялікім спазненнем; 2)   загадзя; 3) гучна спяваць. І. Сабаку з'еў: 1) украў, ашукаў некага; 2) страціў сілу, заняпаў; 3) набыў вялікі вопыт, навык у нечым

9. Суаднясіце словы і прыведзеныя значэнні. Запішыце адпаведныя лічбы. (5 балаў)

А. Гіпербала

Б. Метафара

В.Параўнанне

Г. Эпітэт

Д. Алегорыя

 

1. Мастацкае азначэнне, якое вобразна характарызуе прадмет (з’яву, асобу)

2. Характарыстыка аднаго прадмета, з’явы пры дапамозе супастаўлення з іншым на аснове іх падабенства

3. Моцнае перавелічэнне ўласцівасцей, якасцей прадмета або з’явы з мэтай большай мастацкай выразнасці

4. Іншасказанне; мастацкі прыём, калі нейкая думка ці паняцце перадаюцца праз канкрэтны вобраз — паводзіны жывёлы, асаблівасць расліны, прадмета

5. Перанясенне ўласцівасцей адной з’явы на іншую, чым-небудзь падобную на яе

  1. Пададзены прозвішчы беларускіх пісьменнікаў. Замест пропускаў запішыце іх імёны. (3 балы)     Багдановіч, Барадулін,Баршчэўскі,Броўка,Караткевіч,Лынькоў.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

Круглогодичная школьная олимпиада    2  тур


     Зацверджана

                                                                                           на метадычным савеце

                                                                                     пратакол №1

                                                                                     ад 31.08.2012 г

 

                                                 ПАЛАЖЭННЕ

                              аб круглагадовай школьнай  алімпіядзе  

1.      АГУЛЬНАЕ ПАЛАЖЭННЕ 

1.1. Сапраўднае Палажэнне вызначае парадак арганізацыі і правядзеннякруглагадовай школьнай алімпіяды па вучэбных  прадметах, парадак удзелу ў алімпіядзе і вызначэнне пераможцаў. 

1.2.Арганізатарам алімпіяды з'яўляецца настаўнік-прадметнік.

2.      МЭТЫ І ЗАДАЧЫ АЛІМПІЯДЫ   

2.1. Выяўленне адораных і таленавітых навучэнцаў установы адукацыі.

2.2. Развіццё пазнавальных інтарэсаў навучэнцаў да паглыбленага вывучэння і сістэматызацыі ведаў па прадмеце . 

2.3. Фарміраванне ў навучэнцаў здаровага духу канкурэнцыі, здольнасці  да індывідуальнага спаборніцтва, умення знаходзіць аптымальныя і дакладныя рашэнні ў складаных умовах пастаўленых задач.

 

 3.     ПАРАДАК АРГАНІЗАЦЫІ АЛІМПІЯДЫ   

3.1. Правядзенне алімпіяды ўскладаецца на настаўніка-прадметніка.

3.2. Перыядычнасць правядзення - 1 раз у тры месяцы.

3.3. Работы  афармляюцца на асобных лістах, здаюцца да 20 чысла месяца, у які праводзіцца алімпіяда.

3.4. Да ўдзелу ў алімпіядзе  дапускаюцца ўсе жадаючыя навучэнцы 3-11 класаў

3.5. Арганізатар алімпіяды афармляе стэнд: палажэнне аб круглагадовай алімпіядзе, склад журы алімпіяды, тэксты заданняў па класах, пратакол  правядзення алімпіяды.

3.6. Створанае журы алімпіяды вырашае наступныя задачы: 

 -распрацоўвае тэксты заданняў для ўдзельнікаў; 

- вызначае крытэры ацэнкі алімпіядных работ; 

- правярае і ацэньвае работы ўдзельнікаў; 

-знаёміць удзельнікаў алімпіяды з вынікамі праверкі работ;   

- вызначае пераможцаў. 

 

4.ПАДВЯДЗЕННЕ ВЫНІКАЎ АЛІМПІЯДЫ І ЎЗНАГАРОДЖВАННЕ ПЕРАМОЖЦАЎ

 4.1.Колькасць пераможцаў вызначаецца журы алімпіяды.

4.2. Пераможцы  алімпіяды вызначаюцца па суме балаў за тры туры і па выніках навучальнага года ўзнагароджваюццам  граматамі  за І, ІІ і ІІІ прызавыя месцы.